соёлын дурсгал
дээр үеэс улиран дамжиж уламжлагдан ирсэн оюуны болон эдийн баялаг