соёлын ажилтан
соёлыг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлан таниулах үүрэг бүхий хүн