сиймхийг нь тааруулах
нууц далд юм уу, өрсөлдөөн ихтэй ажил үйлийг гүйцэтгэхэд тохиромжтой үеийг ашиглах