сиймхий нь таарах
ажил хэргийг хийж гүйцэтгэхэд тохиромжтой үе тохиох