сиймхий цэцэг
/ ургамал /
башгын язгуурын уртавтар дугуй навчтай, мөчрийнхөө оройд дэлгэрдэг цомхон баг цэцэгтэй олон наст өвс