сиймхий мөөг
/ ургамал /
мөөгний салбан хөвсгөр, нягт биш