салхиар самнах
а. Үс гэзгээ салхинд сул хийсгэх; б. [шилжсэн] Аяыг нь харж, дураар нь байлгах