рашаан ус
эмчилгээнд хэрэглэж болохуйц байгалийн эрдэст ус