сав пааландах

хайлмагтуулж царцаасан шил маягийн хучаасаар савны гадаргууг бүрхэх