өштэй хонзонтой
хэн нэгнийг занаж, хорсол хадгалсан нь