ӨМНӨӨЛӨХ

1. Өрх тусгаарлах: өмнөөлөн амьдрах (тусдаа амьдрах);


2. Зан авир нь хувирах: өмнөөлөн аашлах (зан ааш нь хувирах).

өмнөөлөн амьдрах тусдаа амьдрах
өмнөөлөн аашлах зан ааш нь хувирах