ӨМГӨРДҮҮЛЭХ

Хэтэрхий өмгөр болгох: савны амыг өмгөрдүүлэх (савны амыг хэтэрхий их дотогшоо болгох, дэлгэрэнгүй...