ӨМГӨЛЗӨХ

Өмөлзөх: ам нь өмгөлзөх (уруул нь бага зэрэг цорвойн хөдлөх).