ӨЛЧИРШИХ

Хүйтэнд дасаж, өлчир шинжтэй болох: яваандаа өлчирших (яваандаа хүйтэнд тэсвэртэй болох).