аагийг нь дарах
омгийг нь дарах, зориг цөсийг нь мохоох