аваа өгөөтэй хүн
а. Хүч чадал харилцан адил тэнцүү хүн; б. Хүнд тус үзүүлж хүнээс бас тус авч сурсан хүн