НАЛГАРДАХ

Хэтэрхий налгар болох, хэтэрхий налгар учраас тохиромжгүй болох.