МЯО I

Газрын хэмжээс, арван мүү.

Ижил үг:

МЯО II