МУТАР

Гарын хүндэтгэл: мутрын адис (ихэс дээдэс, хувилгаан нар мөргөлчдийн зулайд гараа хүргэн адислах нь), дэлгэрэнгүй...

мутрын адис ихэс дээдэс, хувилгаан нар мөргөлчдийн зулайд гараа хүргэн адислах нь
мутраа сунгах гараа сунгах
мутар хүргэх гараа хүргэх
мутар тавих мутрын адис хүртэх
мутрын тэмдэг гарын тэмдэг, гарын үсэг

чамд ямар хамаатай юм өөр юмнаас хай за юу

т1

Зочин 2019-10-24 19:44:37