МОГДГОР

1. Богино болоод чийрэг: могдгор бие (бахим чийрэг бие), могдгор сүүл (богино сүүл) дэлгэрэнгүй...


2. Охор, бат бөх байдал: завины могдгор бөгс (завины охор богино, бат бөх бөгс) - Завины могдгор бөгсөн дээр зогсож… дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж.

могдгор бие бахим чийрэг бие
могдгор сүүл богино сүүл
завины могдгор бөгс завины охор богино, бат бөх бөгс