МЕТРЛЭХ

Метрээр хэмжих: даавуу метрлэх (даавууг метрээр хэмжих), газар метрлэх (тариалангийн дэлгэрэнгүй...

даавуу метрлэх даавууг метрээр хэмжих
газар метрлэх тариалангийн талбай зэргийн хэмжээг тодорхойлох