МАФИ

Нарийн зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэл: мафийн гишүүн (гэмт бүлэглэлийн гишүүн хүн).