ЛУХГАР

1. Хүзүү сээр нь бүдүүрч, толгой нь шигдсэн мэт болсон байдал;


2. Бие бараа том, тарган юм: лухгар биетэй (бүдүүн лагс биетэй), лухгар сэрвээтэй (овойсон бүдүүн сэрвээтэй) - дэлгэрэнгүй...
лухгар биетэй бүдүүн лагс биетэй
лухгар сэрвээтэй овойсон бүдүүн сэрвээтэй
лухгар эр махлаг зузаан эр
түхгэр лухгар бүдүүн тарган, ханхар