ЛАГСАЙЛГАХ

Лагсгар болгох, байлгах; лагсгар харагдуулах.