ИХҮҮРГЭЛ

Ихүүргэх үйлийн нэр; сэтгэл гутрах: гутах: ихүүргэл төрөх (гутрал төрөх), ихүүргэл хүртэл дэлгэрэнгүй... (ой гуттал ярих).

ихүүргэл төрөх гутрал төрөх
ихүүргэл хүртэл ярих ой гуттал ярих