ИХҮҮРЭХ

1. Хүний нуршин ярианд дургүй хүрэх;


2. Идээний муу үнэрт цохиулан дур буух, гутах.