ЗАДГАЙДУУ

Задгай байрын: задгайдуу газар (задгай байдалтай газар), задгайдуу хашаа (задгай дэлгэрэнгүй...

задгайдуу газар задгай байдалтай газар
задгайдуу хашаа задгай байрын хашаа