ЗАДАГАН

1. Гэнэт огцом хөдөлбөл их сандардаг өвчин хууч;


2. Гэнэт хөдлөх муу ааш, уур хилэн.