ЗАДАРХАЙ

1. Нэгэнт задарсан хагархай: задархай авдар (эвдэрхий авдар), задархай сав (хагархай дэлгэрэнгүй...


2. Задгай, хамжааргагүй: задархай амтай хүн (цуурдаг хүн), задархай задгай [хоршоо] (хамаагүй задгай).

задархай авдар эвдэрхий авдар
задархай сав хагархай сав
задархай бутархай задарч талаар нэг болсон, тус тусдаа салсан байдал
задархай амтай хүн цуурдаг хүн
задархай задгай хамаагүй задгай