ЖИВЭРЛЭХ

Бяцхан сэлбүүр ургах; загас живэрлэх (загас живэртэй болох).