АЛУЙ :

алуй булуй (үр хүүхдээ алагчлан үзэх байдал).