ЕРӨНХИЙЛӨХ

1. Юм үзэгдлийг тус тусад нь бус, нийтэд нь авч үзэх, ерөнхий болгох: ерөнхийлөн нэрлэх (нийтэд нь дэлгэрэнгүй...


2. Тодорхой биш болгох: тодорхой хэлэхгүй ерөнхийлөх (тодорхой хэлэхгүй бөөрөнхийлөх);
3. Дээд эрхийг барих, бүгдийг захирах: ерөнхийлөн удирдах (тэргүүлэн удирдах), ерөнхийлөн захирах жанжин (бүгдийг дэлгэрэнгүй...
4. Тодорхой биш, тоймлох - Тэр илтгэлдээ тодорхой юм ярьсангүй, ерөнхийлж орхив. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...

ерөнхийлөн нэрлэх нийтэд нь нэрлэх
ерөнхийлөн судлах түгээмэл зүй тогтлыг нь судлах
ерөнхийлөн заах нэгтгэн сургах
тодорхой хэлэхгүй ерөнхийлөх тодорхой хэлэхгүй бөөрөнхийлөх
ерөнхийлөн удирдах тэргүүлэн удирдах
ерөнхийлөн захирах жанжин бүгдийг хамааран захирах жанжин