ЕРӨНХИЙЛӨЛ

Ерөнхийлөх үйлийн нэр - Тийм өндөр төвшин бүхий ерөнхийллийг гагцхүү философийн соёлыг ихээхэн хэмжээгээр эзэмшсэн дэлгэрэнгүй... Марксист-Ленинист философийн үндсүүд.