АЛСХАН

Нэлээд алс, холхон - Хошуу тамгын газраас алсхан хуарагнан буулаа. Б.Ринчен. дэлгэрэнгүй... алсхан газар (нэлээд холхон газар), алсхан явах (нэлээд холхон одох).

алсхан газар нэлээд холхон газар
алсхан явах нэлээд холхон одох