ДЭГТЭРЛЭХ I

Шаталсан дэгтэр гарах: уул өөд дэгтэрлэсэн тариа (уул өөд шатлан тариалсан тариа).

Ижил үг:

ДЭГТЭРЛЭХ II