ДЭГТЭР

Индэр зэргийн шатлаг зам: гэрийн индрийн дэгтэр (гэрийн довжооны шат), дэгтэр шат дэлгэрэнгүй...

гэрийн индрийн дэгтэр гэрийн довжооны шат
дэгтэр шат юм өөд гарах зам шат