ДУХАС :

духас хийх (духгар юмны хоромхон зуур хөдлөх байдал).