ДАХИВАР

Дахин давтагдсан нь; дахилт: ажлыг дахиваргүй хийх (ажлыг сайн гүйцэтгэн дуусгах).

"Хоёрдогч түүхий эд" буюу дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг ДАХИВАР гэнэ.

Хогийг ангилан ялгаж хаях нь Дахиварын үйлдвэрүүдэд үр ашигтай.

Зочин 2015-05-25 12:06:25