ДАВЧРАХ

1. Богино давч болж ирэх;


2. Давч, давчуу болох;
3. Бодол санаа явцуурах; давчдах: дотор давчрах (бухимдан бачимдах).