АЙМШИГТ

Аймшиг бүхий, аймшиг төрүүлсэн: аймшигт өвчин (хөнөөлт, аймшиг төрүүлсэн өвчин), аймшигт дэлгэрэнгүй... (гамшиг учруулсан хүчт‎эй салхи), аймшигт үер (гамшигт их үер) - Тэр жилийн аймшигт үерийг санагдуулна. Б.Явуухулан. Түүвэр зохиол., аймшигт үзэгдэл (аюулт үзэгдэл).

аймшигт өвчин

хөнөөлт, аймшиг төрүүлсэн өвчин

аймшигт салхи

гамшиг учруулсан хүчт‎эй салхи

аймшигт үер гамшигт их үер
аймшигт үзэгдэл аюулт үзэгдэл