өрөөл даавуу
бүтний хугас даавуу, ам дөрвөлжний тал даавуу