ГҮНЗГИЙ

Гүн: гүнзгий ус (гүн ус) - Гүжир үг гүнзгий уснаас хэцүү. Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай.