гуравдагчийн үе
/ геологи /
геологийн он тооллын үе, одоогоос жараас гурван сая жилийн өмнө үргэлжилсэн палеоген, неогений галавыг ийн нэрлэдэг

геологийн нэр томъёо

Зочин 2015-04-10 18:23:20