ГАЛАВ

1. Дэлхийн цардас болон, шим ертөнцийн хөгжлийн тодорхой үед хамаарах нэгж хугацаа - Түмэн галавт өлзийтэй, дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., бадар галав (одоо үе, өнөө үе, сайн галав), цэрдийн галав (цэрдийн эрин үе), галавын галавт (үргэлж мөнх);


2. Газар цогцлон тогтсон эрт цагийн амьтан, ургамал бүхий тунамал чулуулгийн нас;
3. Буддын шашны үзлээр хамаг юм үгүй болох их гай гамшиг: галав юүлэх (хамаг юм үгүй болох, орчлон ертөнц төгсөх) - Галав юүлж дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., усан галав (ертөнц тогтох буюу сөнөх нь усан галавт тохионо), тогтох галав (сав шим ертөнц үүсэх), орших галав (сав шим ертөнц үүсэж тогтоод эс барагдах), хоосрох галав (мөнх тэнгэрийн хүчинд сав шим ертөнц дахин тогтох үе), эвдрэх галав (сав шим ертөнц үүсэж тогтоод гал, ус, хийнээс эвдрэх галав болно), кюрийн галав (дунд төрмөлийн эриний дунд хэсэгт жаран найман сая жил үргэлжилсэн галав).

бадар галав одоо үе, өнөө үе, сайн галав
цэрдийн галав цэрдийн эрин үе
галавын галавт үргэлж мөнх
галав юүлэх хамаг юм үгүй болох, орчлон ертөнц төгсөх
усан галав ертөнц тогтох буюу сөнөх нь усан галавт тохионо
тогтох галав сав шим ертөнц үүсэх
орших галав сав шим ертөнц үүсэж тогтоод эс барагдах
хоосрох галав мөнх тэнгэрийн хүчинд сав шим ертөнц дахин тогтох үе
эвдрэх галав сав шим ертөнц үүсэж тогтоод гал, ус, хийнээс эвдрэх галав болно
кюрийн галав дунд төрмөлийн эриний дунд хэсэгт жаран найман сая жил үргэлжилсэн галав