вааран урлал
нарийн шавар шатааж хийдэг чимэглэлийн урлалын төрөл