БОЛ I

1. Бай - гэсэн үгийн утгаар өгүүлбэрт хэрэглэгдэнэ - Дуртай ч бол дургүй ч бол чамд найдав. дэлгэрэнгүй...


2. Өгүүлэгдэхүүнийг тодчилогч холбоос үг - Таны гуйлт бол эмч хүнд хамаатай юм байна. Ш.Гаадамба. Элбэг дэлгэрэнгүй...
3. Өгүүлбэрийн эцэст орж гайхах, асуух утга илтгэнэ - Юу гэсэн юм бол? Яриа;
4. Мөрөөдөн хүсэх, хүсэх болзох нөхцөл үйл үгийн утгаар хэрэглэгдэнэ - Морьтой агаад завтай сан бол... Ц.Норжин. Монгол хэлний толь;
5. Болох гэдэг үйл үгийн захирах тушаах хэлбэр - Чи малчин бол! Яриа;
6. Гэсэн, атугай; бай, болов - Элдэв башраар амташсан хүн өөрийн эхийг ч бол хорлох... Д.Равжаа. Зохиолын дэлгэрэнгүй...
7. Бөгөөс, болбоос, аваас - Явах бол яв! ажил хийх бол дуустал хийж бай. Яриа.

Ижил үг:

БОЛ II