иргүүлт ваар

байшингийн саравчны захаар хөмрүүлэн дарах иргүүл гаргасан ваар