ЭРХИЙЛЭХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Уяа татлаганы уулзварыг шилжиж хөдлөхгүйгээр ороож чангалах - Уяаны уулзар болгон дээр сайн дэлгэрэнгүй...С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.