ЭТЭРХЭХ

барга Өмөг түшиг, эр чадал, сүр хүч, хөрөнгө чинээгээр бусдаас давуудаа бардах - Бид ч юутайдаа этэрхэх дэлгэрэнгүй...Ц.Норжин нар. Нутгийн аялгууны үгсийн хураангуй.