ДИЙЛҮҮ
/ нутгийн аялгуу /

буриа Дийлэнх, давуу, ихэнх - Дийлүүг нь чамд өгье. Г.Гантогтох. дэлгэрэнгүй...